duminică, 9 aprilie 2017

IERATARILE propuse de "sir" Petrescu

sursa : http://www.aippimm.ro/articol/transparenta-decizionala---modificare-hg-96-2011/proiect-legea-preventiei/     in documentul anexa 1 desfasurat :

Cam acestea ar fi "iertarile" propuse de ministrul IMM  "sir" Petrescu doar cu referire la relatia angajat - angajator prevazute in Codul Muncii, Legea Dialogului Social, Legea Somajului, SSM , etc.

UNDE SUNT MARII SINDICALISTI ?

Centralizator propuneri cu privire la sancțiunile contravenționale prevăzute de actele normative
 din domeniul de competentă propuse să intre sub incidenta prevederilor Legii prevenției – Anexa nr. 1 -30.03.2017

I – Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Nr.
Crt.
Propunerea formulată
Explicit – articolul de lege / explicație
Contravenția
prevăzută
de lege
Observații
Art. alin., lit/pct. etc din Lege
Actul normativ
 ( Legea nr./)
1) 
Art. 260 alin.1 lit.b
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat cu modificările si completările ulterioare
“Art. 260 alin.1 lit.b)  - încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5)

=> refuzul angajatorului ca la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate(art.34 alin.5);
300 lei-1.000 lei


2) 
Art.260 alin.1 lit.n
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat cu modificările si completările ulterioare
Art.260 alin.1 lit.n) -nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei.”
1.500lei-3.000lei


3) 
Art.9 alin.2 lit.f
HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările si completările ulterioare
Art.9 alin.2 lit.f) -netransmiterea modificărilor aduse elementelor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)-l) în termenele prevăzute la art. 4^1 alin. (3)”

=>“art. 3 alin. (3) Registrul public se completează în ordinea încheierii contractelor individuale de muncă/actelor administrative de numire pentru funcţionarii publici/altor acte privind exercitarea funcţiei de către personalul plătit din fonduri publice şi cuprinde următoarele elemente:
  a) elementele de identificare ale instituţiei/autorităţii publice: denumire, cod unic de identificare - CUI/codul de identificare fiscală - CIF, sediu;
  b) elementele de identificare ale tuturor persoanelor plătite din fonduri publice: numele şi prenumele, codul numeric personal - CNP;
  c) funcţia persoanei, conform Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) datele din actele de studii de lungă durată/studii medii ale persoanei, precum şi datele privitoare la profilul/specializarea/calificarea, conform actelor/certificatelor de calificare;
  e) numărul anexei la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în care este prevăzută funcţia, capitolul, litera şi numărul curent;
  f) gradul/treapta profesională, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  g) gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă;
  h) clasa de salarizare corespunzătoare funcţiei, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  i) salariul de bază lunar/indemnizaţia lunară din care clase de salarizare suplimentare, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă, respectiv în actul în baza căruia este exercitată funcţia respectivă;
  j) sporurile şi cuantumul acestora;
  k) indemnizaţiile/compensaţiile;
  l) salariul brut;”

=> “ART. 4^1 - (3) Orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)-p) se transmite în registrul public într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ, când înregistrarea modificărilor în registrul public se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.”
5.000lei-8.000lei

4) 
Art.9 alin.3 lit.a
HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările si completările ulterioare
„Art.9 alin.3 lit.a) completarea registrului privat/public de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 2 alin. (7)”

=>
“Art. 2. alin (7) Întocmirea, completarea şi transmiterea datelor în registrul privat/public se realizează de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajatori persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, de către persoanele care au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului, în cazul instituţiilor/autorităţilor publice, şi de către prestatorii prevăzuţi la alin. (6)”

=>
“Alin. (6) Angajatorii persoane fizice sau persoane juridice de drept privat pot contracta serviciul de întocmire, completare şi transmitere a datelor în registrul privat prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare”

3.000lei-6.000lei

5) 
Art.9 alin.3 lit.d
HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările si completările ulterioare
„Art.9 alin.3 lit.d) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (9) privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii”

=> „Art.2, alin. (9) Angajatorii persoane fizice sau persoane juridice de drept privat au obligaţia de a notifica, în scris, inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul/domiciliul despre încheierea contractelor de prestării servicii prevăzute la alin. (6), precum şi datele de identificare ale prestatorului, anterior transmiterii de către prestator a datelor în registrul privat

=> “Alin. (6) Angajatorii persoane fizice sau persoane juridice de drept privat pot contracta serviciul de întocmire, completare şi transmitere a datelor în registrul privat prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare.”
3.000lei-6.000lei

6) 
Art.9 alin.4
HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările si completările ulterioare
„Art.9 alin. (4) -... încălcarea obligaţiei de a păstra dosarul personal/profesional întocmit pentru fiecare dintre salariaţi la sediul angajatorilor sau, după caz, la sediul secundar, dacă este delegată competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă”
2.000lei-5.000lei

7) 
Art. 9 alin.5
HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările si completările ulterioare
„Art. 9 alin.(5) - ...refuzul angajatorilor de a elibera documentele solicitate de către salariat şi prevăzute la art. 8 alin. (4^1) şi (4^2)”

=> „art. 8 alin. (4^1) - La încetarea activităţii  salariatului/ persoanei plătite din fonduri publice, angajatorii au obligaţia să îi elibereze acestuia o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate.”

=> „art. 8 alin. (4^2) - La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze acestuia un extras din registrul privat/public, datat şi certificat pentru conformitate, sau o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul privat/public şi din dosarul personal/profesional, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării”
300lei–1.000lei

8) 
Art. 23
pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la:
-art.5,
- art.7 alin.1
- art.8 alin.2
- art.9 alin.1
- art.9 alin.4
- art.11
- art.12
LEGEA nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată 
Art. 23 - Constituie contravenţie şi se sancţionează de către persoanele cu atribuţii de control conform art. 20, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 5, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (2), (4)-(6), art. 11, 12, art. 14 alin. (2) şi art. 15”

=> Art.5 -Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă

=>” art.7 alin.(1) -  Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
  b) a împlinit vârsta de 16 ani;
  c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;
  d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

=> “art.8 alin.(2) - Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregăteşte ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator de ucenicie.”

=> “art.9 alin.(1) - Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:
  a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;
  b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
  c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3.”

=> “art.9 alin. (4) - Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă.”

=> “art. 11 -(1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de prezenta lege şi, după caz, de legile speciale care reglementează acea ocupaţie.
  (2) Ucenicul beneficiază de dispoziţiile legale aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.”

=> “art.12 - În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesională autorizat şi coordonatorul să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului.”
10.000 lei

9) 
Art.37 alin.1 pentru incălcarea dispozițiilor prevăzute la:
- art.7 alin.2
- art.8
- art.9 alin.1
- art.11-13
- art.29
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată cu modificările si completările ulterioare
Art.37 alin.(1) -  Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 100.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1)-(4), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(4), (6), (8) şi (9), art. 11-22 şi art. 29.

=> “art.7 alin.(2) - În conformitate cu prevederile alin. (1), de egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă beneficiază toţi lucrătorii, inclusiv persoanele care exercită o activitate independentă, precum şi soţiile/soţii lucrătorilor independenţi care nu sunt salariate/salariaţi sau asociate/asociaţi la întreprindere, în cazul în care acestea/aceştia, în condiţiile prevăzute de dreptul intern, participă în mod obişnuit la activitatea lucrătorului independent şi îndeplinesc fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare.

=> “art.8 -  Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:
  a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor;
  b) să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a)-e) şi la art. 11;
  c) să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă;
  d) să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

=> “art.9 alin.(1) - (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:
  a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;
  b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
  c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
  d) stabilirea remuneraţiei;
  e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;
  f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
  g) evaluarea performanţelor profesionale individuale;
  h) promovarea profesională;
  i) aplicarea măsurilor disciplinare;
  j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
  k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

=> “art. 11  - onstituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect:
  a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată;
  b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală”

=> “art. 12 - (1) Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (2), la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prevederilor prezentei legi şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legătură cu cauza.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător membrilor organizaţiei sindicale, reprezentanţilor salariaţilor sau oricărui alt salariat care au competenţa ori pot să acorde sprijin în rezolvarea situaţiei la locul de muncă potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1).”

=> “art. 13 - Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, atât la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate, grup de unităţi şi unităţi, părţile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare şi, respectiv, clauze privind modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.”

=> “art. 29 - (1) Confederaţiile sindicale desemnează, în cadrul organizaţiilor sindicale din unităţi, reprezentanţi cu atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la locul de muncă.
  (2) Reprezentanţii sindicali desemnaţi primesc de la persoanele care se consideră discriminate pe baza criteriului de sex sesizări/reclamaţii, aplică procedurile de soluţionare a acestora şi solicită angajatorului rezolvarea cererilor angajaţilor, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1).
  (3) În unităţile în care nu există organizaţie sindicală unul dintre reprezentanţii aleşi ai salariaţilor are atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la locul de muncă.
  (4) Opinia reprezentanţilor sindicali din unităţi, cu atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la locul de muncă, se menţionează în mod obligatoriu în raportul de control privind respectarea prevederilor prezentei legi.”
3000lei-100.000lei

10)                
Art.217 alin.1 lit.c
LEGEA nr. 62 din 10 mai 2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Art.217 alin.1 lit. c) - nedepunerea spre publicare de către părţile semnatare a contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi sau sector de activitate. Responsabilitatea revine solidar părţilor
3.000lei

11)                
Art.13 alin. 1
Legea nr. 67/2006  privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
Art.13 alin. 1 - Nerespectarea de către cedent sau cesionar a obligaţiilor prevăzute în prezenta lege...
1500-3000 lei

12)                
Art. 113 lit.a)
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,  cu modificările şi completările ulterioare
Art. 113 lit.a) - nerespectarea prevederilor art. 10

=>”Art. 10 - (1) Angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, în căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.
  (2) Furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi au obligaţia de a comunica lunar agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază îşi au sediul date privind numărul şomerilor mediaţi şi încadraţi în muncă”
3.000-5.000

13)                
Art. 113 lit.b)
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,  cu modificările şi completările ulterioare
Art. 113 lit.b) -neutilizarea Clasificării ocupaţiilor din România prevăzute la art. 15”

=>”Art. 15 - Utilizarea Clasificării ocupaţiilor din România este obligatorie la completarea documentelor oficiale.”
3.000-5.000

14)                
Art. 113 lit.e)
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,  cu modificările şi completările ulterioare
Art. 113 lit.e) - nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2)

=>”Art. 41, alin. (2) - Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi.”
5.000 -10.000

15)                
Art. 113 lit.h)
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,  cu modificările şi completările ulterioare
Art. 113 lit.h) - necomunicarea datelor şi informaţiilor, altele decât cele prevăzute la lit. k), solicitate în scris de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege

=>”lit. k) -  necomunicarea datelor, informaţiilor, precum şi neprezentarea tuturor înscrisurilor şi oricăror altor date şi documente solicitate de organele de control ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în timpul desfăşurării controlului şi în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege”
3.000-5.000

16)                
Art. 113 lit.i
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,  cu modificările şi completările ulterioare
Art. 113 lit.i) - furnizarea, fără acreditarea prevăzută de lege, a serviciilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă
5.000 -10.000

17)                
Art.9 lit.a
Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
Art.9 lit.a) - ... nerespectarea de către angajator a obligaţiei de a transmite reprezentanţilor angajaţilor informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1)

=> „art. 5 alin. (1) - Angajatorii au obligaţia sa informeze şi sa consulte reprezentanţii angajaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare, cu privire la:
  a) evoluţia recenta şi evoluţia probabila a activităţilor şi situaţiei economice a întreprinderii;
  b) situaţia, structura şi evoluţia probabila a ocupării forţei de muncă în cadrul întreprinderii, precum şi cu privire la eventualele măsuri de anticipare avute în vedere, în special atunci când exista o ameninţare la adresa locurilor de muncă;
  c) deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în raporturile de muncă, inclusiv cele vizate de legislaţia română privind procedurile specifice de informare şi consultare în cazul concedierilor colective şi al protecţiei drepturilor angajaţilor, în cazul transferului întreprinderii.”
1.000-20.000lei

18)                
Art.9 lit.b
Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
Art.9 lit.b) - ... nerespectarea obligaţiei angajatorului de a iniţia consultări potrivit art. 5 alin. (3)

=> „art. 5 alin. (3) - Consultarea are loc:
  a) într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanţilor angajaţilor sa examineze problema în mod adecvat şi sa elaboreze un punct de vedere;
  b) la un nivel relevant de reprezentare a conducerii şi a reprezentanţilor angajaţilor, în funcţie de subiectul discutat;
  c) pe baza informaţiilor furnizate de angajator, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. e) şi a punctului de vedere pe care reprezentanţii angajaţilor au dreptul sa îl formuleze;
  d) astfel încât să permită reprezentanţilor angajaţilor să se intalneasca cu angajatorul şi să obţină un răspuns motivat la orice punct de vedere pe care îl pot formula;
  e) în vederea negocierii unui acord privind deciziile care se încadrează în obligaţiile angajatorului, prevăzute la alin. (1) lit. c).”
2.500-25.000lei

19)                
Art.9 lit.c
Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
Art.9 lit.c) - ... transmiterea cu rea-credinţa de informaţii incorecte sau incomplete, în condiţiile art. 5 alin. (2), de natura a nu permite reprezentanţilor angajaţilor formularea unui punct de vedere adecvat pentru pregătirea unor consultări ulterioare

=> „art. 5 alin. (2) - Informarea se face într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanţilor angajaţilor sa examineze problema în mod adecvat şi sa pregătească, dacă este cazul, consultarea.”
5.000-50000lei

20)                
Art.35 pentru incălcarea dispozitiilor prevăzute la:
- art.4 alin.2
- art.5 alin.1 si 2
- art.8 alin.1 si 3
- art.14 alin.1
- art.15 alin.1 si 2
- art.16
- art.18
- art.21 alin.2

LEGEA nr. 335/10.12.2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
„Art.35 - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) şi (3), art. 14. alin. (1), art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 18 şi art. 21 alin. (2). ...”

=> „art.4 alin.(2) – Este interzisă utilizarea stagiarilor la prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor prevăzute în fişa postului şi în contractul de stagiu

=> „art.5 alin.(1) si (2) - 1) La propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, mentorul este numit de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă profesională de cel puţin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul.
    (2) Un mentor poate să coordoneze şi să supravegheze, în acelaşi timp, cel mult 3 stagiari.

=> „art.8 alin.(1) si (3) –(1) Comisia de evaluare întocmeşte, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente:
    a) descrierea activităţii desfăşurate de stagiar;
    b) gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi desfăşurat în perioada de stagiu;
    c) competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi clauzelor contractului de stagiu;
    d) conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;
    e) concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu;
    f) alte menţiuni.
    (3) Pe baza referatului de evaluare întocmit de către comisia de evaluare, angajatorul eliberează un certificat/o adeverinţă de finalizare a stagiului

=> „art.14 alin.(1) – Referatul comisiei de evaluare pentru perioada de stagiu se aduce la cunoştinţa stagiarului la data completării sale de către comisia de evaluare „
=> „art.15 alin.(1) si (2) – 1) În termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligaţia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului.
   (2)Certificatul/adeverinţa sunt vizate de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul „
=> „art.16 – (1) Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condiţiile prezentei legi.
  (2) Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.
  (3) Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului de stagiu în formă scrisă revine angajatorului
=> „art.18 – Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel negociat de părţi, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în condiţiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil „
=> „art.21 alin.(2) – Durata obligaţiei stagiarului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligaţiile stagiarului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă „
1000lei-2000lei


21)                
Art.39 alin.(2) doar pentru incălcarea dispozitiilor prevăzute la:
- art. 13 lit. c
Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare
Art.39 alin.(2) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 13 lit. b), c), p) şi r)

=>” art. 13 lit. (c) – angajatorul are obligația să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale”
5000-10000lei

22)                
Art. 39 alin. (6) lit. a) doar pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la:
- art. 9 alin. (1)

Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare
Art. 39 alin. (6) lit. a) - încălcarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1), ale art. 10 şi 16

=>” art. 9 alin. (1) – În toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activităţilor de prevenire şi a celor de protecţie, ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau de riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii, se impune ca:
  a) lucrătorii desemnaţi să aibă capacitatea necesară şi să dispună de mijloacele adecvate;
  b) serviciile externe să aibă aptitudinile necesare şi să dispună de mijloace personale şi profesionale adecvate;
  c) lucrătorii desemnaţi şi serviciile externe să fie în număr suficient”
3000 – 6000lei

23)                
Art. 39 alin. (6) lit. b) doar pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. art. 14 și art. 15;
Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare
Art. 39 alin. (6) lit. b) - încălcarea dispoziţiilor art. 14, 15 şi ale art. 34 alin. (1)

=>” art. 14 – Alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă”

=>” art. 15 – (1) Materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori.
  (2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de muncă ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă”
3000 – 6000lei

24)                
Art. 39 alin. (8), lit. a) doar pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la:
- art.12, alin.(1), lit.d
- art.13, lit.g
- art.18, alin.(6)
Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare
Art. 39 alin. (8), lit. a) - ncălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. c) şi d), art. 13 lit. g), art. 18 alin. (5) şi (6) şi ale art. 36

=>” art.12, alin.(1), lit.d) – Angajatorul are obligația să elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi

=>” art.13, lit.g) - În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligația să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor

=>” art.18, alin.(6) - Angajatorul trebuie să acorde reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor un timp adecvat, fără diminuarea drepturilor salariale, şi să le furnizeze mijloacele necesare pentru a-şi putea exercita drepturile şi atribuţiile care decurg din prezenta lege”

2000 – 4000lei

25)                
Art. 40
Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare
Art. 40 - ... neprezentarea de către serviciile externe a raportului semestrial de activitate


26)                
Art.23 alin.(1)
Legea nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare
Art.23 alin.(1) - Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) necomunicarea datelor şi informaţiilor solicitate în scris de agenţiile teritoriale, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege;
  b) comunicarea de date şi informaţii incomplete sau eronate.
a) 1.000-3.000lei

b) 5.000-10.000lei